Корпоративна општествена одговорност

Воспоставувањето на новата серија на насоки за известување за одржливост GRI-G4, донесе нов начин на пристап на прашањата за одржливост за кои се дискутираше и беше договорено со засегнатите страни. Главна тема е идентификација и разјаснување на материјалните прашања за секоја компанија. Компаниите сега се достапни во известувањето за податоци и индикатори кои се однесуваат само на идентификуваните материјални прашања. Верификацијата се однесува или на нивото на примена на упатствата GRI-G4 или на верификацијата на податоците за специфични прашања за одржливост.

Ι. Потврда на сметководствените податоци за одржливост (ГРИ СОДРЖИНА ИНДЕКС)

Проверката на податоците вклучени во Корпоративното социјално сметководство се врши според барањата на Глобалната иницијатива за известување (GRI) – Упатства за известување за одржливост (GRI-G4) и врз основа на процедурите за верификација на TÜV NORD. Проверката се врши според Сметководствениот индекс (GRI CONTENT INDEX), во комбинација со корпоративната изјава за развиеното ниво на неговото сметководство.

Надворешната верификација од TÜV NORD ќе ги дефинира нивоата на развој на сметководството како што следува:

• Јадро: Појаснување на важни прашања (анализа на материјалноста) и извештај за најмалку еден индикатор за секое важно прашање.

• Сеопфатно: појаснување на важни прашања и извештај за сите индикатори кои се однесуваат на секое важно прашање.

II. Верификација на податоци за важни прашања за социјално сметководство

Како продолжение на верификацијата на корпоративната изјава за сметководство за одржливост, може да се проверат и податоци и индикатори за важни прашања договорени со засегнатите страни на компанијата. Верификацијата од TÜV NORD се врши во овој случај со цел да се најдат објективни наоди за документација во врска со публикациите на компанијата за специфични индикатори по Важен проблем.

Во двата случаи е даден детален извештај за степенот на исполнување на упатствата GRI-G4 за секој сметководствен став.

Постапката што ја следи TÜV NORD во врска со верификацијата на корпоративното социјално сметководство има за цел првенствено да постигне подобрени резултати од завршното сметководство и да ги препознае компаниите преку меѓународно и веродостојно обележување.

AA1000 (серија стандарди за одговорност)

TÜV NORD е прогласен за официјална лиценцирана членка на Меѓународната организација за одговорност. Лиценцирањето се однесува на одобрението дадено на TÜV NORD за употреба на принципите и методологијата на стандардот AA1000AS за време на проверката на податоците на извештаите за корпоративна општествена одговорност (одржливост) (Бр на лиценца: 000-209).

2. Верификација на одржливи практики според упатствата на ISO 26000:2010

Меѓународниот стандард ISO 26000:2010 им нуди можност на организациите да ги разберат основните принципи на Корпоративната општествена одговорност и да бидат активни во корпоративните прашања договорени со засегнатите страни.

ISO 26000:2010 не ги опишува принципите на системот за управување и не може да биде сертифициран од трето тело за сертификација. Ги поставува основните прашања за одржлива функција за сите типови и големини на компании, како што следува:

• Организациско управување
• Човечки права
• Работни практики
• Животна средина
• фер оперативни практики
• Проблеми со потрошувачите
• Вклучување и развој на заедницата

Компаниите можат да изберат некои или сите одржливи принципи и да постават според насоките на стандардот и во договор со засегнатите страни, активности кои ќе имаат значајни резултати и ќе имаат корист како за компанијата, така и за општеството.

TÜV NORD нуди услуги за верификација на практиките за корпоративна општествена одговорност кои се засноваат на упатствата на ISO 26000:2010.

Како можеме да ви помогнеме?