Ревидирана верзија

ISO / IEC 20000-1: 2018 беше објавен на 30-ти септември 2018 година. Постојат неколку значителни промени во новото издание, но во целина, обемот на промените може да се смета за умерен. Клучна промена е усвојување на заедничка рамка за стандард систем за управување со ISO со заедничка структура на високо ниво (HLS), заеднички текст и дефиниции. Оттука, документот е целосно реструктуиран во споредба со изданието 2011 година. Исто така, треба да се забележат и некои други важни промени во управувањето со ИТ услугите.


Како да се подготвиме за имплементација на новата верзија?

Ви препорачуваме да започнете да се подготвувате за транзицијата што е можно порано и правилно да испланирате за да ги вклучите потребните промени во вашиот систем на управување.


Препорачани чекори за транзиција:

Запознајте се со содржината и барањата на новиот стандард. Ако сте сегашен корисник на стандардот 2011 година, треба да се фокусирате на промените во барањата.

Осигурете се дека релевантниот персонал во вашата организација е обучен и да ги разбере барањата и клучните промени.

Идентификувајте ги празнините што треба да се решат за да се исполнат новите барања и да се воспостави план за спроведување.

Имплементирајте активности и ажурирајте го вашиот систем на управување за да ги исполните новите барања.

Временска рамка за транзиција

Периодот на транзиција е 3 години од 30.09.2018 година.

Сите акредитирани сертификати ISO / IEC 20000-1: 2011 престануваат да важат по 29 септември 2021 година.

Од 29 март 2020 година (18 месеци од 30.09.2018 година), TUV NORD CERT и другите тела за сертификација престануваат да вршат првични аудити на верзијата во 2011 година на стандардот.