sl-podkategorii2

Техничка инспекција и сертификација на персонал

Tехничка инспекција за заварување и садови под притисок:

• ISO 3834 – Систем за управување со квалитет на заварување
• EN 1090 – Сертифицирање за производство на метални конструкции
• PED-2014/68/EU; PED 97/23/EC, 99/36/EC, 2010/35/EU, 87/404/EEC или 2009/105/EC –
Сообразност на опрема и садови под притисок
• Сертификација според германскиот стандард AD 2000 HP0 и W0 за производители на
садови под притисок и материјали
• ISO 15614 и ISO 15613 – Одобрување на процедури за заварување
• Испитување на заварувачи
• Обука на заварувачи за стекнување на квалификација или за зголемување на
квалификацијата на заварувањето со топење
• Сертификација на персонал според SCC – Safety Certificate Contractors
• Тестирање на заварувачи во согласност со EN 287, EN ISO 9606 и EN 1418 за заварување
на челици и алуминиумски легури, како и за EN 13067 за заварување на пластика
• Одобрување на постапките за заварување според EN 13134, како и одобрување на
персоналот за лемење според EN 13133.
• Пренослива опрема под притисок и стабилна опрема под притисок
• Сертификација и верификација на печки на дрвени пелети и камини EN 303-5:2012
• CE Ознака (Mark)

Техничка инспекција за енергетски компании, нафтени компании и компании за гас:

• DUE DILLIGENCE за ФотоВолтаици
• Техничка инспекција на Ветро Паркови и Ветро Генератори
• Техничка инспекција на ФотоВолтаици
• Техничка инспекција и сертификација на Соларни Панели според EN 12975, EN 12976 и
EN ISO 9806: 2013
• Техничка инспекција на Нафтоводи
• Техничка инспекција на Гасоводи
• ATEX инспекција и сертификација во согласност со Директивата 2014/34/EU (Опрема и
заштитни системи за потенцијално експлозивна атмосфера)

Техничка инспекција за Детски игралишта:

• EN 1176-1:2008 Техничка инспекција на детски игралишта

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.