БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА

ИМЕ НА КОМПАНИЈА/ОРГАНИЗАЦИЈА:
Field is required!
Field is required!
Единствен Даночен Број (ЕДБ):
Field is required!
Field is required!
Тел/Факс:
Field is required!
Field is required!
Адреса:
Field is required!
Field is required!
E-mail:
Field is required!
Field is required!
Web
Field is required!
Field is required!
Контакт (одговорна) личност:
Field is required!
Field is required!
Сертификација
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Други сертификати:
Field is required!
Field is required!
ДЕЈНОСТ/ОПСЕГ НА РАБОТА
(Ве молиме да ги наведете вашите дејности, активностите, процесите, производите и/или услугите):
Наведи:
Field is required!
Field is required!
Број на вработени:
Field is required!
Field is required!
Број на смени:
Field is required!
Field is required!
Број на локации (надвор до централата):
Field is required!
Field is required!
Планиран датум (период) на сертификацијата:
Field is required!
Field is required!
Доколку постојат дислоцирани активности или локации надвор од опсегот на регистрацијата (на пр: складишта, погони, претставништва) Ве молиме да ги наведете, со назнака на активноста и приближниот број на вработени:
Наведи:
Field is required!
Field is required!
Дали постојат активности важни за процесот и/или производот кои ги извршуваат кооперанти или подизведувачи (outsourcing)? Ве молиме да ги наведете:
Наведи:
Field is required!
Field is required!
Коментари:
Field is required!
Field is required!