ISO 22301 Деловен континуитет

Обезбедување на континуитет на бизнисот доколку се случат критични настани

Акти на природата кои се надвор од контрола и непредвидени настани – исто така во далечните земји за производство и набавки – може да предизвикаат сериозна штета на компаниите и другите организации. Наспроти позадината на глобализацијата и интернационализацијата, неконтролираните влијанија како што се природните катастрофи, политичките нарушувања или неуспехот на ИТ системите често имаат далекусежни последици. Ова е местото каде што системот за управување со континуитет на бизнисот (BCM) може да помогне со обезбедување на превентивни мерки: со помош на претходно дефинирани планови, компаниите можат да ги надминат кризните сценарија и да обезбедат континуитет на нивниот бизнис.

TÜV NORD CERT ги тестира и сертифицира BCM системите – за поголема безбедност во самите организации и исто така зголемување на довербата на клиентите.

Ограничување на штетата – задржување на способноста за изведба

Во сите сектори, деловните процеси стануваат сè поранливи на нарушувања, како кај МСП, така и кај големите претпријатија. Главната причина е зголемената употреба на компјутерски оперативни процедури; од друга страна, аутсорсингот, аутсорсингот и интеграцијата во меѓународните партнерски мрежи значат дека дури и кризите во далечните земји можат да имаат значителен ефект врз ситуацијата дома. BCM може да воспостави план за итни случаи за такви случаи и нуди можност да се одржуваат деловните операции дури и во исклучителни околности, или да може да се обноват што е можно побрзо по прекин. Тоа значи дека финансиската и нематеријалната штета може да се ограничи и да се избегнат нарушувања кои би можеле да го загрозат самото постоење на претпријатието.

Безбедност во претпријатието – доверба на клиентите

Со сертифицирањето на системот BCM од страна на експертите од TÜV NORD CERT, организациите добиваат независна и квалификувана проценка за ефективноста и доверливоста на нивниот BCM систем. Сертификацијата се заснова на меѓународната норма ISO 22301, следење на британскиот стандард BS 25999-2. Покрај безбедноста што ја ужива самата сертифицирана организација, сертификацијата има позитивен ефект врз клиентите и деловните партнери – затоа што покажува дека компанијата ќе остане функционална дури и ако треба да се случат сериозни настани и дека е доверлив добавувач или аутсорсер, особено за критични области на бизнисот.

Сертификатот кој се издава по успешна ревизија важи три години. Годишните контролни контроли потврдуваат дека критериумите на стандардот продолжуваат да се исполнуваат.