img-it

IT Сертификација и Информациска Безбедност

Како да демонстрираме квалитет

Како интегрална компонента на многу работни процеси, информатичката технологија има круцијално влијание врз економската одржливост на сите типови организации, што е една од најважните причини зошто сè повеќе и повеќе одговорни луѓе во организациите активно ја разгледуваат оваа тема. Синџирите на снабдување се поголем број на производни и услужни процеси се засноваат на ИТ платформи.

Конечно, дефинираните карактеристики на ИТ-производите, опремата и услугите ја одредуваат нивната економска вредност и клучно е да се обезбеди највисоко ниво на нивната сигурност, функционалност и безбедност, како и можноста за нивно демонстрирање на надворешното опкружување.

Како да гарантираме квалитетна услуга

Сертификацијата според ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 стандардите покажува дека вашата организација е во состојба да планира ИТ процеси и да ги имплементира и подобрува при исполнување на барањата на меѓународните стандарди. Стандардite ги опфаќаат сите барања за управување со системот, воспоставени за време на процесот на имплементација на системот за управување со ИТ услуги (IT SMS) и се однесува на сите организации што нудат услуги за управување со ИТ услуги во нивната понуда. Со исполнување на барањата на ИТ Стандардите, организациите го гарантираат квалитетот на нивните услуги и во однос на објективниот доказ за Сертификација, им соопштуваат на сите засегнати страни дека се сигурен партнер со рентабилна услуга и со нагласок на желбите и потребите на клиентите. Ова обезбедува долгорочни конкурентни предности и ја зајакнува вашата позиција и позиција на пазарот.

Подготовката за сертификација во согласност со ISO 27001, ISO 20000-1, ISO 22301 се состои од збирка предефинирани процеси, функции и улоги во однос на ИТ инфраструктурата на организациите, како препораки за најдобри практики при формирање на квалитетна база за даватели на услуги засновани на ИТ производи. Стандардот ISO 20000- генерално е прифатен од давателите на услуги на Интернет и е целосно во согласност со ITIL.

Предности на сертификацијата

Сертификацијата според ИТ стандардите носи бројни предности:

 • Ефикасен и ефикасен дизајн на ИТ процесите
 • Доказ за можност за обезбедување на специфични ИТ услуги под одредени услови (како што се SLA)
 • Континуирано подобрување на ИТ услугите преку испробани и тестирани процеси и методи
 • Спречување на неуспесите на системот, грешки и неуспеси
 • Поефикасно користење на ресурсите и зголемена продуктивност во основната дејност
 • Зголемено задоволство и доверба на клиентите
 • Зголемување на транспарентноста во рамките на Организацијата

Нашите Сертификации и услуги во овој домен се следните:

 • ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
 • ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management
 • ISO 22301:2012 Societal security — Business continuity management systems
 • TISAX (ISMS for automotive supplier)
 • GDPR (General Data Protection Regulation) – BS 10012
 • ISO 30301:2019 Information and documentation — Management systems for records
 • ISO/IEC 29100:2011 Information technology — Security techniques — Privacy framework
 • ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management
 • ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management — Requirements and guideline
 • ISO/IEC 27017:2015 Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services
 • COBIT — Control Objectives for Information and Related Technology
Како можеме да ви помогнеме?