Ревидирана верзија на ISO 22301

ISO 22301:2019 беше објавен на 31 октомври 2019 година. Целта на ревизијата е да ги одрази тековните промени и случувања во светот на деловниот континуитет, донесувајќи поголема вредност за оние што го имплементираат стандардот.

Севкупно, промените може да се сметаат за мали. Не се додадени фундаментални нови барања. Трите главни области на промени вклучуваат:

Структурата на стандардот е разгледана за да може полесно да се прочита и имплементира, обезбедувајќи поголемо разјаснување за тоа што се бара.

Јазикот и терминологијата поврзана со деловниот континуитет се поедноставени и модифицирани за да се подобри јасност и конзистентност и подобро да се рефлектира денешното размислување во светот на деловниот континуитет.

Употребата на структурата на високо ниво (HLS) е дополнително насочена за да остане во линија и компатибилна со сите други стандарди на системот за управување со ИСО.

За организациите кои веќе имаат имплементирано стандарди засновани на HLS, транзицијата треба да биде релативно директна, во споредба со другите неодамнешни транзиции, како што е за ISO 9001.

 

Временска рамка за транзиција

Преодниот рок е 3 години од 31 октомври 2019 година (датум на започнување за транзицијата)

Сите акредитирани сертификати ISO 22301: 2012 ќе престанат да важат по 31 октомври 2022 година (крајот на периодот на транзиција)

Органите за сертификација престануваат да вршат првични ревизорски ревизии на ISO 22301: 2012 година 18 месеци од датумот на започнување, што е 30 април 2021 година.