Објавена е новата верзија на стандардот IFS Food Version 7!

IFS Food v7 сега е објавен!

Новата верзија на овој стандард дава поголема јасност за тоа што очекуваме од аудиторите кога тие вршат аудит на IFS. Барањата сега имаат повеќе назначен карактер, а новата структура го олеснува работењето со стандардот. Ставен е поголем акцент на евалуацијата на самото место, а помалку на документацијата. Листата за проверка е усогласена со GFSI Барања за обележување верзија 2020.1, FSMA и регулативите на ЕУ.

Аудитите на верзијата 7 на IFS Food може да се извршат од 1 март 2021 година. Имплементацијата ќе стане задолжителна за сите овластени компании од 1 јули 2021 година.

За повеќе информации контактирајте не на нашите e-mail адреси: office@tuv.mk  i officemk@tuv-nord.com, или на нашиот телефонски број: +389 (0) 2 3221 603.