ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

TÜV NORD има свои особености, кои сакаме да ги објавиме.

Како сертификациско и инспекциско тело, намерата на TÜV NORD е да биде препознатлив и прифатен како сигурен и кредибилен деловен партнер. Целта на TÜV NORD и задача во секое време е да ги исполниме барањата на клиентите и постојано да ги следи и да ги разгледува желбите на клиентите кои не се експлицитно изразени.

TÜV NORD ги почитува сите задолжителни законски и други регулативи за животната средина кои се однесуваат на животната средина. Преку ова, како и со сопствената свест на секој вработен, TÜV NORD работи на заштита на животната средина, вклучително и спречување на загадување на животната средина. TÜV NORD постојано го подобрува системот за управување со животната средина и се стреми кон подобрување на перформансите на животната средина.

Основа за активности за проценка, сертификација, инспекција и надзор се релевантни директиви, закони и регулативи, национални и меѓународни стандарди и интерни стандарди на TÜV NORD.

Мотото на TÜV NORD е „ПОДОБРО. ПОБЛИСКУ. ПОВЕЌЕ.’’ и настојува да го преточи во нови вредности, со што ќе придонесеме кон континуирано подобрување на сеопфатните активности насочени кон клиентите, вработените и надворешните партнери.

ПОДОБРО

Да се биде подобар од конкуренцијата, а експертите на TÜV NORD, искуство и знаење се гаранција

ПОБЛИСКУ

Да се биде поблиску до клиентите и иновациите

ПОВЕЌЕ

Повеќе услуги се основа на развојот на TÜV NORD, да им обезбеди на клиентите целосна услуга на едно место. TÜV NORD не настојува да биде само контрола, туку и да учествува во развојот, како во мали, средни така и во големи организации и проекти.

На овој начин, TÜV NORD најмногу придонесува во развојот на нашето опкружување, клиентите со кои соработувам, како и потенцијалните клиенти, кон кои имаме уникате и недискриминаторски пристап, а на задоволство на сите заинтересирани страни

Управата и сите вработени во TÜV NORD се одговорни да се придржуваат кон правилата на системот на управување и преку нивната работа и иницијатива обезбедуваат континуирано подобрување на деловните процеси

Изјава за непристрасност, доверливост и избегнување судир на интереси

Основните принципи што ги применува TÜV NORD во својот делокруг за да им даде доверба на сите заинтересирани страни во неговите услуги се непристрасност, компетентност, одговорност, отвореност, доверливост и одговор на поплаки. За да се обезбеди независност, непристрасност и чесност на TÜV NORD со своите вработени, во никој случај не се занимава:

  • Дизајн, производство, снабдување, поставување, употреба или одржување на предметот на сертификација или инспекција
  • Советодавни услуги што овозможуваат решавање на прашања кои се пречки за добивање на сертификат.
  • Ниту една друга услуга што може да ја загрози доверливоста, објективноста или непристрасноста во процесот на сертифицирање или инспекција.

Непристрасноста е доказ дека сите процеси и решенија во процесот на сертификација и инспекција не се присилени или под влијание на ниту една заинтересирана страна, како клиентот, така ни аудиторот, инспекторот, вработените во TÜV NORD или членови на Советот за сертификација.

Непристрасноста е еден од најважните докази за кредибилитетот на процесот и сертификатите што ги издава TÜV NORD.

TÜV NORD ја има утврдено, преку документацијата на системот за управување со квалитет, како и документацијата за процесите на сертификација и инспекција, можноста за потенцијален судир на интереси, и начин на кој постапува во случај на конфликт на интереси или пристрасност.

Идентификацијата, анализата како и мерките што TÜV NORD планирам да ги преземеме во случај на потенцијален судир на интереси се дефинирани со документираната процедура – управување со непристрасност.

Како потенцијални влијанија врз непристрасноста TÜV NORD го препознава следното:

  • Влијанија кои произлегуваат од финансиски причини на поединци, сертификациско или инспекциско тело
  • Влијанија како резултат на давање советодавни услуги на лица вклучени во процесот на сертификација
  • Влијанија како резултат на доверба наместо на објективни докази
  • Влијанија како резултат на закани

За сите овие елементи TÜV NORD многу води сметка преку нашите секојдневни активности, со што на тој начин обезбедува објективност на процесот на сертификација и инспекција.

Како можеме да ви помогнеме?