Техничка инспекција

На техничка инспекција подлежат металните садови и цевководи, дигалки, лифтови во станбени згради, товарни лифтови, кранови, мобилни работни платформи, дигалки, корпи за кревање, инвалидски колички, уреди за носење товари, ветрогенератори, фотоволтаици и соларни панели, печки на пелети, итн.

Телото за контрола на технички инспекција и надзор врши иницијални, периодични и вонредни инспекции, прегледи и тестови, регистрација на објектите и издавање на ревизорски книги и акти.

Нашите услуги во овој домен се следните:

Tехничка инспекција за заварување и садови под притисок

 • ISO 3834 – Систем за управување со квалитет на заварување
 • EN 1090 – Сертифицирање за производство на метални конструкции
 • PED-2014/68/EU; PED 97/23/EC, 99/36/EC, 2010/35/EU, 87/404/EEC или 2009/105/EC –
  Сообразност на опрема и садови под притисок
 • Сертификација според германскиот стандард AD 2000 HP0 и W0 за производители на
  садови под притисок и материјали
 • ISO 15614 и ISO 15613 – Одобрување на процедури за заварување
 • EN 15085 – Заварување на железнички возила и нивни делови
 • Одобрување на постапките за заварување според EN 13134, како и одобрување на
  персоналот за лемење според EN 13133.
 • Пренослива опрема под притисок и стабилна опрема под притисок
 • Сертификација и верификација на печки на дрвени пелети и камини EN 303-5:2012
 • CE Ознака (Mark)

Сертификатите според EN 1090, EN 15085 и AD 2000 HP0 се издадени под германска акредитација од TÜV NORD Systems GmbH & Co. КГ, Германија и се запишани во соодветните регистри на Интернет – www.en1090.net, www.en15085.net и VdTÜV Merkblatt 1165.

Приговори и поплаки во врска со овластување или злоупотреба на сертификат се упатуваат на office@tuv.mk или officemk@tuv-nord.com

Техничка инспекција за енергетски компании, нафтени компании и компании за гас

 

Техничка инспекција за Детски игралишта

 • EN 1176-1:2008 Техничка инспекција на детски игралишта