БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
СЕРТИФИКАЦИЈА
Field is required!
Field is required!
ДЕЈНОСТ/ОПСЕГ НА РАБОТА
(Ве молиме да ги наведете вашите дејности, активностите, процесите, производите и/или услугите):
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Доколку постојат дислоцирани активности или локации надвор од опсегот на регистрацијата (на пр: складишта, погони, претставништва) Ве молиме да ги наведете, со назнака на активноста и приближниот број на вработени:
Field is required!
Дали постојат активности важни за процесот и/или производот кои ги извршуваат кооперанти или подизведувачи (outsourcing)? Ве молиме да ги наведете:
Field is required!
Коментари:
Field is required!