СЕРТИФИКАТИ

Сите сертификати кои ги добивате работејќи со Т-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје, се издаваат од TÜV NORD. Сертификацијата ја вршат локални аудитори и експерти.

Одговорноста за спроведување на процесот на сертификација ја носи организацијата TÜV NORD, односно сертификатите што ги добивате се потполно идентични како да сте ја спровеле сертификацијата директно од организацијата TÜV во Германија.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.